رضوانه

الهی و ربی من لی غیرک اساله کشف ضری و النظر فی امری | ... خدایا، پروردگارا، جز تو که را دارم؟ تا بر طرف شدن ناراحتی و نظر لطف در کارم را از او درخواست کنم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است