دسته‌ها
پیامک

خطرناک بودن رسانه های آمریکاپرست برای اطلاع رسانی اخبار دکتر رئیسی

استفاده از زیرساختهای دولت روحانی برای مدیریت افکار عمومی در دولت رئیسی خطای راهبردیست.بلاگرها وسلبریتیها وفوری نیوزهاو صفحات زرد در حوزه جنگ شناختی متناسب با اهداف جریان غربگرا ایجاد شدند.دولت رئیسی باید زیرساختهای متناسب با انقلاب را برای مدیریت افکار عمومی ایجاد کند

غربگرایان واصلاحطلبان متاثر از غرب نگاه راهبردی و بنیادین به مقوله مدیریت و راهبری افکار عمومی دارند ،اما جریان اصولگرا نگاه مقطعی و سطحی در این مسئله مهم دارد و اساسا مدیریت افکار عمومی را یک مسئله کوچک و فرعی میبیند.

دولت رئیسی بدون توجه به بنیانهای مسئله مدیریت افکار عمومی درصدد رفع نیازهای رسانه ای خود با متوسل شدن به بلاگرها و فوری نیوزها و سلبریتیها و …میباشد. اینها طبق اهداف جریان غربگرا طراحی و بوجود آمدند لذا در دولت انقلابی تقویت آنها ایجاد آسیب خواهد کرد

بی توجهی به مقوله هایی مانند جنگ شناختی و ذائقه سازی و ادراک سازی و حکمرانی رسانه و….خطای راهبردی رسانه دولت رئیسی است . دولت انقلابی باید با نگاه راهبردی به مسئله سایبر و دانش حکمرانی زیرساخت های مدیریت افکار عمومی را در بدنه انقلابی حامی خود ایجاد و تقویت کند

یادداشت آقای سید هادی در توییتر
https://twitter.com/seyyedhadi_ir

دسته‌ها
پیامک

شاخ اینستاگرامی ؛ بی هویت و کثافت و مخرب فرهنگ عمومی جامعه

از برنامه های دشمن در حوزه فرهنگ در جامعه ایرانی، تغییر مرجعیت های اجتماعی است. زمانی برای عموم مردم مرجعیت های اجتماعی عبارت بودند ازعلما و اساتید و صاحبان قلم و نفس و بزرگان و ریش سفیدان دیار و شهر و روستا که الگو ومحل رجوع مردم بودند.حالا شده مشتی شاخ بی هویت اینستاگرامی مخرب فرهنگ…

سید هادی
https://twitter.com/seyyedhadi_ir